Jurat

El Jurat, actuarà tenint com a base els criteris de valoració, i reflectirà el seu veredicte en una acta en la que s’explicaran les raons per les quals s’ha arribat a la conclusió.

El veredicte final es donarà a conèixer en un acte públic on es llegirà el nom dels treballs premiats i les raons que els fan mereixedors del guardó.

La decisió del jurat serà inapel·lable.

Els premis es podran declarar deserts, atorgar-se ex aequoi repartir-se, i un mateix projecte podrà estar premiat en dues categories, com a màxim. El Jurat en podrà canviar les condicions d’atorgament si per raons de pes ho considera oportú.

Es comptarà amb la presència de representants de les empreses que ofereixin algun dels guardons, que tindran veu però no vot.

Si es dóna el cas que algú del jurat és director o tutor d’un projecte, caldrà informar a la resta del jurat i abstenir-se de comentar i participar en la valoració d’aquest projecte.

COMPOSICIÓ DEL JURAT

Està format per personalitats rellevants, docents i professionals de tot el territori de l’Estat. Es donarà a conèixer més endavant i amb suficient antelació a la notificació de la llista final dels projectes seleccionats.

Cada jurat valorarà individualment els projectes sobre la base d’un document de rúbrica facilitat per l’organització. Totes les valoracions es processaran de forma automàtica i el resultat així obtingut serà el que determini els premis i la seva distribució. En cas de coincidències el president del Jurat haurà d’emetre un vot de qualitat que desfarà l’empat.

MEMBRES DEL JURAT