INSCRIPCIÓ

Inscripcions tancades

La inscripció té una taxa de 25 €, que es farà efectiva a la seu del Col·legi o mitjançant transferència bancària al núm. de compte Banc Sabadell ES87 0081 1762 5500 0100 6110, amb l’assumpte “Inscripció" i el vostre nom.

Caldrà guardar-ne una còpia com a comprovant
.

Confirmació i Acceptació

Quan la inscripció estigui correctament formalitzada s’enviarà als participants un correu electrònic de confirmació i acceptació.

Data límit de la inscripció

Els projectes es podran inscriure fins el dia 15 de gener de 2021, emplenant correctament tot el formulari i entregant el projecte i tota la documentació sol·licitada.

Formalitzar la inscripció

Per formalitzar la inscripció s’haurà d’omplir correctament el formulari d’inscripció en format PDF:

Descarrega el document, emplena digitalment totes les dades sol·licitades i envia el formulari d’inscripció juntament amb el  comprovant de transferència i els documents especificats en el següent apartat, al correu electrònic dels Premis: pfg@dissenygrafic.org.

Material a presentar

Una vegada emplenada la inscripció, haurà d’enviar-se conjuntament amb els següents documents i segons les següents especificacions. La no presentació de la totalitat d’aquesta documentació comportarà l’exclusió del projecte a la participació en el premi.

1. FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.

Emplenar digitalment el formulari d’inscripció, en format PDF.

Tingueu present que serà el document inicial i principal, al costat del pòster, utilitzat per a la comprensió i valoració del vostre projecte per part del jurat. Sigueu clars, concisos i concrets. Evidencieu les aportacions més singulars, la tipologia de projecte, el problema que afronta, els avantatges que planteja, l’originalitat que introdueix, etc.

2. UNA FOTOGRAFIA RETRAT DE L’AUTOR/A TIPUS CARNET.

3. COMPROVANT DE PAGAMENT DE LA TAXA D’INSCRIPCIÓ.

4. DOCUMENT ACREDITATIU DE LA QUALIFICACIÓ DEL TREBALL.

Document del centre que acrediti que la nota del Projecte de Fi de Grau és igual o superior a 7 (sobre 10) –és a dir, Notable–. Signat i segellat pel centre.

5. IMATGES.

5 imatges representatives del projecte, Din-A4. Totes les imatges en format JPG, a 300 ppp i RGB.

6. VÍDEO.

Vídeo de presentació del projecte. Haurà de contenir àudio, preferiblement
una veu en off o amb textos que expliquin el projecte a mesura que avança el vídeo. Els vídeos hauran de servir per presentar el projecte davant d’un auditori i poden contenir una presentació per part vostra o del vostre tutor/a.

  • Format: MP4 (recomanat) o MOV.

  • Resolució (format 16:9): mínima; 1366 x 768 píxels.

  • Pes màxim: 2 GB.

  • Duració: entre 4 i 6 minuts.

7. PLAFÓ EXPLICATIU (59,4 x 76 cm).

És fonamental que aquest plafó descriptiu del projecte sigui clar, concret, informatiu i seductor. Ha d’explicar el més visualment possible l’essència del projecte, l’objectiu i l’aportació que suposa, l’interès conceptual i el seu valor plàstic. Ha de, insistim, seduir i informar.

La composició del plafó és lliure i podrà mostrar diverses imatges del disseny, diferents punts de vista, primers plans, detalls, etc. –sempre que aportin informació valuosa per a la comprensió de la proposta–. És aconsellable incloure una imatge principal on es mostri el disseny d’una manera clara i que es pugui utilitzar en els mitjans per reproduir i difondre el projecte.

Quant al text, haurà d’incloure el Nom del projecte, la funció principal, així com el Nom i Cognoms de l’Alumne/a, del Tutor/a i de la Facultat o Escola. Es podran incloure opcionalment petits textos, peus de foto, destacats o titulars –tots amb funció descriptiva i/o explicativa–, que acompanyin a les imatges. Cal tenir en compte el format d’impressió de 59,4 x 76 cm perquè la resolució de les imatges i la grandària del text sigui l’adequat.

Es presentarà en suport digital en format JPG a 300 ppp i mida 59,4 x 76 cm, vertical, a manera de resum, explicació i mostra del projecte per a ser imprès en cas de ser guanyador, finalista o seleccionat (com a norma serà el material utilitzat per a la seva exposició si fos el cas).

8. ANNEX: MEMÒRIA DEL TREBALL.

Un exemplar digital de la memòria del treball presentat, amb la documentació gràfica i escrita (explicativa, formal i de producció) necessària per a la seva correcta comprensió. La memòria servirà al jurat com a element de consulta, servirà per aclarir i aprofundir en allò que el formulari, les imatges i el plafó presentin. No és d’obligada consulta per al jurat, però si és recomanable per a la comprensió del projecte.

9. SUPORTS DIGITALS A ENTREGAR.

  • La documentació anteriorment detallada en format PDF.

  • Tota aquella informació que es cregui oportuna afegir, però que no sigui possible imprimir (ex. vídeo) –en algun dels següents formats: DOCX, PDF, AVI, MOV, MP4 o MP3–, i que serà considerada com a annex a la memòria del treball i podrà no ser tinguda en compte.

  • Les 5 imatges representatives del projecte en format JPG, Din-A4, a 300 ppp i a RGB.

  • El vídeo en format MP4 o MOV, a 1366 x 768 píxels i format 16:9.

  • El plafó de 59,4 x 76 cm. vertical, en format JPG, a 300 ppp i a RGB.

  • La fotografia de l’autor/a tipus carnet, en format JPG, Din-A5, a 300 ppp i a RGB.

L’enviament de tot el material haurà de realitzar-se mitjançant un sol enllaç de transferència tipus Wetransfer, Drive, Box, Icloud, Dropbox, etc.

Tot el material presentat haurà d’anar clarament i correctament identificat, amb el nom i cognoms de l’autor/a. El material que no compleixi aquest requisit podrà no ser tingut en compte pel Jurat.

En els casos en què el projecte contingui elements HTML o de visualització en línia, es podrà descriure i facilitar un enllaç (o adreça URL) al projecte presentat. El jurat podrà sol·licitar el material en suport digital (tipus CD o llapis de memòria), per tal que pugui comprovar que aquest no ha estat modificat un cop finalitzat el termini d’entrega establert.

Uneix-te al nostre Newsletter