BASES

La finalitat d’aquest premi és reconèixer i premiar el talent jove i l’excel·lència dels Projectes Fi de Grau, realitzats per a finalitzar el període de formació a les facultats que imparteixen Grau Universitari i als centres que imparteixen Ensenyaments Artístics Superiors amb títol superior de disseny oficialment equivalent a Grau Universitari de l’Estat Espanyol. Especialment reconeixeran aquells que destaquin per les seves aportacions conceptuals, per la seva innovació, per la inclusió de criteris ètics i responsables enfront de la societat i la natura, i de criteris de disseny compromès i per a tothom, en el plantejament i resolució gràfica, plàstica i funcional del projecte.

Aspirants i Condicionants dels Projectes

Es podran presentar tots els Projectes Fi de Grau realitzats pels estudiants, espanyols o estrangers, en les facultats o escoles de tot l’Estat que atorguin un Grau Universitari o titulació oficialment equivalent segons la legislació vigent.

Els projectes presentats han d’haver estat presentats al llarg de 2021 i obtingut en la seva avaluació una qualificació mínima de 7 –Notable–.

Els projectes han de ser originals i no haver estat comercialitzats en cap forma.

Han d’estar desenvolupats i enfocats al disseny gràfic, “denominació tradicional” de l’actual disciplina de la comunicació visual desenvolupada en totes les seves manifestacions i especialitzacions sense exclusió de qualsevol dels seus procediments tecnològics o de producció.

Són “disseny gràfic” els projectes d’identitat visual (corporativa, global, empresarial, institucional, conceptual, de campanya…), els productes editorials (tota mena de publicacions sobre qualsevol suport que els reculli…), els espais web (sigui quina sigui la seva orientació, amplitud i desenvolupament…), els projectes multimèdia (tota classe de plantejaments sobre qualsevol suport, incloent-hi animació, jocs, mapping…), el disseny de la informació (des de sistemes de senyalística passant per propostes infogràfiques, esquemàtiques, instruccionals…), les aplicacions digitals (tota mena d’apps i les formes i estructures visuals que les desenvolupen…), els sistemes de codificació visual (sistemes de signes, pictografia…), el disseny de productes (orientats a les peces objecte-visuals…), les aplicacions de packaging (envàs, embalatge, punt de venda…), els desenvolupaments i creacions tipogràfiques i cal·ligràfiques plantejats des de qualsevol mena d’alfabet i idioma o sistema…), els desenvolupaments i creacions visuals de comunicació puntual o coordinada (cartells, anuncis, campanyes…), etc.

En definitiva, qualsevol classe de producció gràfica impresa o desenvolupada en un altre suport en els quals el factor de la seva presència i comprensió visual –ampliable des dels criteris d’inclusió– sigui essencial, és una manifestació projectual del disseny gràfic.

Criteris de Valoració

Es valorarà tant la presentació com el contingut del projecte.

PRESENTACIÓ (Fins a 30 punts)

CONTINGUT (Fins a 70 punts)

Calendari

Inscripció i recepció de treballs:
Del 30 de novembre de 2021 al 15 de gener de 2022.
Prorroguem la data d’inscripció fins al Dilluns 7 de febrer de 2022 a les 24.00 h

Deliberació del jurat: 
De febrer a abril de 2022

Publicació dels projectes seleccionats:
Entre maig i juny de 2022

Els 24 seleccionats, prèviament a la notificació pública de la selecció, hauran de formalitzar:

Exposició pública dels projectes seleccionats i emissió del veredicte:
Octubre del 2022