INSCRIPCIÓ

Inscripcions tancades

La inscripció té una taxa de 30€, que es farà efectiva a la seu del Col·legi o mitjançant transferència bancària al núm. de compte Banc Sabadell ES87 0081 1762 5500 0100 6110, amb l’assumpte “Inscripció" i el vostre nom.

Caldrà guardar-ne una còpia com a comprovant
.

Confirmació i Acceptació

Quan la inscripció estigui correctament formalitzada s’enviarà als participants un correu electrònic de confirmació i acceptació.

Data límit de la inscripció

Els projectes es podran inscriure fins el dia 20 de maig de 2024, emplenant correctament tot el formulari i entregant el projecte i tota la documentació sol·licitada.

Ampliem el termini d’inscripció fins el 26 de maig.

Formalitzar la inscripció

Per formalitzar la inscripció s’haurà d’omplir correctament el formulari d’inscripció en format PDF:

Descarrega el document, emplena digitalment totes les dades sol·licitades i envia el formulari d’inscripció juntament amb el  comprovant de transferència i els documents especificats en el següent apartat, al correu electrònic dels Premis: pfg@dissenygrafic.org

Material a presentar

Una vegada emplenada la inscripció, haurà d’enviar-se conjuntament amb els següents documents i segons les següents especificacions. La no presentació de la totalitat d’aquesta documentació comportarà l’exclusió del projecte a la participació en el premi.

1. DOCUMENT D’INSCRIPCIÓ
Emplenar digitalment el formulari d’inscripció, en format PDF.

2. UNA FOTOGRAFIA RETRAT DE L’AUTOR/A FRONTAL
Tamany 600 x 800 px, fons blanc, format JPG, a 300 ppp i RGB. Tingueu en compte que aquesta imatge serà la que s’utilitzarà per donar-vos a conèixer a través del web, les xarxes socials i els diferents suports impresos de suport.

3. CURRICULUM VITAE DE L’AUTOR/A
Document PDF amb el curriculum vitae de la persona autora del projecte fins a la presentació del Treball de Fi de Grau.

4. COMPROVANT DE PAGAMENT DE LA TAXA D’INSCRIPCIÓ

5. DOCUMENT ACREDITATIU DE LA QUALIFICACIÓ DEL TREBALL
Document del centre que acrediti que la nota del Projecte de Fi de Grau és igual o superior a 7 (sobre 10) –és a dir, Notable–. Signat i segellat pel centre.

6. DOCUMENT PDF AMB FRASE DEL TUTOR/A
Frase del tutor/a o tutors/es de màxim 30 paraules, descrivint els aspectes més rellevants del projecte tutoritzat.

7. IMATGES
5 imatges representatives del projecte, Din-A4 horizontal. Totes les imatges en format JPG, a 300 ppp i RGB.

8. VÍDEO 1 PROJECTE

Vídeo de presentació del projecte. Haurà de contenir àudio, preferiblement una veu en off o amb textos que expliquin el projecte a mesura que avança el vídeo. Els vídeos hauran de servir per presentar el projecte davant d’un auditori i poden contenir una presentació per part vostra o del vostre tutor/a.

 • Format: MP4 (recomanat) o MOV.
 • Resolució (format 16:9): mínima; 1280 x 720 píxels.
 • Pes màxim: 2 GB.
 • Duració: entre 4 i 6 minuts.

9. VÍDEO 2 XARXES

Vídeo en format vertical, per a les promocions en mode “històries” de les diferents xarxes socials.

  • Format: MP4 (recomanat) o MOV
  • Resolució: 720 x 1280 píxels (vertical)
  • Durada: màxima de 15 segons

10. ANNEX: MEMÒRIA DEL TREBALL

Un exemplar digital de la memòria del treball presentat, amb la documentació gràfica i escrita (explicativa, formal i de producció) necessària per a la seva correcta comprensió. La memòria servirà al jurat com a element de consulta, servirà per aclarir i aprofundir en allò que el formulari, les imatges i el plafó presentin. No és d’obligada consulta per al jurat, però si és recomanable per a la comprensió del projecte.

11. SUPORTS DIGITALS A ENTREGAR

 • La documentació anteriorment detallada en format PDF.
 • Tota aquella informació que es cregui oportuna afegir –en algun dels següents formats: DOCX, PDF, AVI, MOV, MP4 o MP3–, i que serà considerada com a annex a la memòria del treball i podrà no ser tinguda en compte.
 • Les 5 imatges representatives del projecte format JPG, Din-A4 horizontal, a 300 ppp i en RGB.
 • Els vídeos en format MP4 o MOV. Vídeo horitzontal de 4-6 minuts, a 1280 x 720 píxels i format 16:9 amb i sense subtítols incrustats. El vídeo vertical de 15 segons, a 720 x 1280 píxels.
 • La fotografia retrat de l’autor/a amb fons blanc, de tamany 600 x 800 píxels, format JPG, a 300 ppp i en RGB.

Tot el material presentat haurà d’anar clarament i correctament identificat, amb el nom i cognoms de l’autor/a. El material que no compleixi aquest requisit podrà no ser tingut en compte pel Jurat.

En els casos en què el projecte contingui elements HTML o de visualització en línia, es podrà descriure i facilitar un enllaç (o adreça URL) al projecte presentat. El jurat podrà sol·licitar el material en suport digital (tipus CD o llapis de memòria), per tal que pugui comprovar que aquest no ha estat modificat un cop finalitzat el termini d’entrega establert.

Uneix-te al nostre Newsletter