Bases

La finalitat d’aquest premi és reconèixer i premiar l’excel·lència dels Projectes Fi de Grau, realitzats per a finalitzar el període de formació a les facultats que imparteixen Grau Universitari i als centres que imparteixen Ensenyaments Artístics Superiors amb títol superior de disseny oficialment equivalent a Grau Universitari de l’Estat Espanyol. Especialment aquells que destaquin per les seves aportacions conceptuals, per la seva innovació, per la inclusió de criteris ètics i responsables enfront de la societat i la natura, i de criteris de disseny compromès i per a tothom en el plantejament i resolució del projecte.

ASPIRANTS I CONDICIONANTS DELS PROJECTES

Es podran presentar tots els Projectes Fi de Grau realitzats pels estudiants, espanyols o estrangers, en les facultats o escoles de tot l’Estat que atorguin un Grau Universitari o titulació oficialment equivalent segons la legislació vigent.

Han d’haver estat realitzats en els cursos: 2016/2107 i 2017/2018.

Els projectes presentats han d’haver estat avaluats amb una qualificació mínima de 7 –Notable-.

Han d’estar desenvolupats i enfocats al Disseny Gràfic, la disciplina de la comunicació visual, en qualsevol dels seus àmbits, àrees, especialitats, perspectives i enfocaments.

Els projectes han de ser originals i no haver estat comercialitzats
en cap forma.

CRITERIS DE VALORACIÓ

Es valorarà tant la presentació com el contingut del projecte.

PRESENTACIÓ (Fins a 30 punts)

  • Qualitat i claredat de l’argumentació aportada a través de documents i textos per facilitar la comprensió conceptual i funcional del projecte. (Fins a 15 punts)
  • Imatge del projecte. El mètode i la forma d’explicar i comunicar el projecte. (Fins a 15 punts)

CONTINGUT (Fins a 70 punts)

  • Innovació en el camp del disseny ja sigui comunicativa, plàstica, funcional o operativa. (Fins a 15 punts)
  • Plantejament ètic i responsable del projecte cap a la societat i la naturalesa. L’aportació evident i concreta de valors per promoure una societat més justa, integradora, respectuosa amb les diferències, col·laborativa, dialogant i oberta que genera valor i benefici per tots (particularment rellevants són els criteris d’accessibilitat visual, mediambientals i d’integració social). Entenent que el sentit conceptualment vertebrador del disseny gràfic, de la comunicació visual, sorgeix del compromís personal i és aclarir i ajudar. (Fins a 20 punts)
  • Capacitat de conjugar finalitat, creativitat, hipòtesi de producció, resultat i adequació als usuaris finals. (Fins a 15 punts)
  • Procés de recerca i aportació conceptual. (Fins 20 punts)

DESCARREGA’T LES BASES

Clica en el següent enllaç:  Bases gaudeamus Projecta 2a. edició

CALENDARI

Inscripció i recepció de treballs 
Del 15 de setembre al 15 de novembre.

Deliberació jurat 
Novembre de 2018 – gener de 2019

Publicació dels projectes seleccionats 
Febrer de 2019

Emissió del veredicte 
Març de 2019

MÉS INFORMACIÓ

gaudeamus PROJECTA
Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
Carrer Paradís, 5 08002 Barcelona
Tel. 933 010 234
pfg@dissenygrafic.org